Over de NVAGT

Over ons

Wat doet de NVAGT?
De NVAGT bevordert de ontwikkeling van Gestalttherapie en Gestalttheorie in Vlaanderen en Nederland. Wij vormen een ontmoetingsplek voor gestaltcollega’s én we zijn er voor verwijzers, geïnteresseerden en (toekomstige) cliënten. Al onze leden voldoen aan eisen die de vereniging stelt.

 • Ben je op zoek naar een bij onze vereniging aangesloten therapeut, counselor, trainer of coach? Kijk op de homepage voor de zoekvelden.
 • Ben je verwijzer? Op deze site vind je alle informatie over onze werkwijze.
 • Wil je lid worden? Er zijn verschillende vormen. Hier lees je meer. 

De kerntaken van de vereniging zijn:

 • Inspireren en verbinden
 • Kwaliteitsbevordering en -bewaking door o.a. te certificeren
 • Belangenbehartiging
 • Bevorderen van de gestaltbenadering
 • Het bieden van een ontmoetingsplaats
 • Kennisdeling en -ontwikkeling
 • Bijdrage leveren aan doorlopende bij- en nascholing en toetsing
 • Klachtenbehandeling

De vereniging heeft een zelfstandige klachtencommissie en is aangesloten bij de European Association of Gestalttherapy (EAGT). Onze leden voldoen aan internationale kwaliteitseisen. Er geldt een beroepscode en er is een klachtenprocedure die wordt gecontroleerd door de beroepsorganisatie.

In Nederland worden klachten behandeld via de SCAG In Vlaanderen draagt de NVAGT zelf zorg voor de klachten behandeling.

De NVAGT is sinds 2011 aangesloten bij de NAP (de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie) als geaccrediteerd lid.

In Belgie is onze NVAGT Werkgroep Professionele Erkenning in Vlaanderen een officiële rechtspersoon: de Vlaamse Beroepsvereniging voor Experiëntiële Gestalt Psychotherapie (VBEGP).

Het bestuur
Het bestuur coördineert de activiteiten en stemt zoveel mogelijk zaken af met de leden. Op deze manier wil het bestuur bijdragen aan een vitale vereniging, waar iedereen die de gestaltbenadering toepast zich welkom voelt. Welkom om andere gestaltprofessionals te ontmoeten, elkaar te scholen en scherp te houden en om cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen met gestalttherapie, -coaching, -counselling en -consultancy.

Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit Frans Meulmeester (voorzitter), Robert de Vos (penningmeester), Sheila Hulsthoff, Jan Doldersum, Els Raskin en Mia Van der Veken.
Het bestuur wordt ondersteund door het bureau Mos die ons secretariaat verzorgt.

2019: een jubileumjaar voor de NVAGT!
In 2019 bestond de NVAGT 20 jaar. We hebben dit jubileumjaar dan ook aangegrepen om met volle energie te komen tot vernieuwing: nieuwe initiatieven en nieuwe experimenten. De gestaltbenadering heeft zoveel te bieden! We willen graag het proces ondersteunen om ons verder te ontwikkelen tot een vereniging waar alle therapeuten, coaches en gestaltprofessionals elkaar kunnen vinden. Een vereniging waar we elkaar weten te inspireren, de moed hebben om elkaar uit te dagen tot vernieuwing, verdieping en contact.
Dit proces heeft zijn voortgang gekregen in 2020 en 2021 en geleid tot een beleidsvoorstel NVAGT 2021-2025, wat we in de komende jaren willen implementeren.

Historie NVAGT

Na de eerste gestaltopleidingen in Vlaanderen waar ondermeer Laura Perls als gasttrainer optrad, ontstond de behoefte aan een beroepsvereniging. Op 20 februari 1976 werd de Vlaamse vereniging voor Gestalttherapie opgericht. Naast kwaliteitsbewaking ijverde de vereniging via studiedagen en congressen voor de bevordering van de gestaltbenadering.

Veel weerklank kregen bijvoorbeeld congressen over zingeving (1986), overdracht (1989), borderline-patiënten (1990) of wegen tot herstel (1996).
Met de oprichting van de NVAGT werd de Vlaamse vereniging voor Gestalttherapie omgevormd tot Afdeling Vlaanderen. Ook het Gestaltnetwerk dat studenten van het opleidingsinstituut IVC groepeerde, trad toe tot de NVAGT.

Laura Perls

Afdelingen
Voorheen was er een Vlaamse en Nederlandse afdeling om recht te doen aan de culturele, maatschappelijke en juridische verschillen. Vanaf 2012 zijn deze afdelingen samen gegaan. Vanaf 2014 is een Vlaamse vereniging opgericht als onderdeel van de NVAGT,  de VBEGP: Vlaamse Beroepsvereniging voor Experiëntiële Gestalt Psychotherapie vzw. Klik hier voor meer informatie.

Franstalige therapeuten
Franstalige gestalttherapeuten zijn in België verenigd in de Société Belge de Gestalt. Meer over deze Franstalige tegenhanger kan u lezen op hun site

ERE-LEDEN 

In de NVAGT zijn er vele mensen actief. Hieronder vind je leden die een ere-lidmaatschap toegekend hebben gekregen voor hun significante bijdragen. Met het toekennen van een ere-lidmaatschap is de waardering hiervoor enigszins tot uitdrukking gekomen.

Jan Lens was de eerste voorzitter van de NVAGT. Hij werd verkozen op de eerste bestuursvergadering in september 1999. Gedurende zijn voorzitterschap ontwikkelde een versnipperd en concurrerend Gestalt-veld zich tot een gedegen beroepsorganisatie. De kwaliteiten van Jan als verbindend voorzitter en zijn geduldig blijven zoeken van de dialoog hebben hierbij in belangrijke mate bijgedragen.

Guus Klaren is Jan Lens in 2005 opgevolgd. Als voorzitter van de NVAGT heeft Guus veel geïnvesteerd in verbinden en het verenigen van leden van onze organisatie. Nadat in de beginperiode regels voor registratie werden opgesteld was er veel behoefte aan samen herinneren en vieren wat ons zo aanspreekt in die gestaltbenadering. Guus heeft ons geholpen uit de verstikkende bureaucratie te breken en terug contact te vinden met wat ons inspireert.

Dorry Schopman nam in de Algemene Ledenvergadering van 6 juni 2009 officieel afscheid, na 10 jaar als ambtelijk secretaris van de NVAGT de vereniging te hebben gedragen en opgebouwd. In de ALV van 17 april 2010 heeft het bestuur haar een erelidmaatschap aangeboden voor haar bijdrage de afgelopen 10 jaar.

Paul Derkinderen is tijdens de ALV op 20 april 2013 benoemd tot ere-lid van de NVAGT wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging en de afdeling Vlaanderen in het bijzonder. Voor zijn nog steeds voortdurende bijdragen op bestuurlijk en inhoudelijk niveau gedurende een groot aantal jaren zijn wij hem zeer erkentelijk.