Bij-en nascholing van de psychosociale basiskennis (PSBK)

Auteur(s)

door
NVAGT

Gepubliceerd op

11 december 2023

Bij-en nascholing van de psychosociale basiskennis (PSBK)

In 2018 hebben alle zorgverzekeraars in Nederland, voor psychosociale therapeuten die hun cliënten laten declareren bij de zorgverzekeraars op grond van hun aanvullend verzekeringspakket, de Plato eindtermen als onderdeel van hun opleiding verplicht gesteld. Deze eindtermen voor ons bestaan uit de psychosociale basiskennis op hoger cognitief niveau en medische basiskennis op elementair niveau.

Wellicht ten overvloede de Plato eindtermen hebben geen betrekking op de vakinhoudelijke deskundigheid van psychosociale therapeuten. Dat ligt geheel bij de diverse beroepsverenigingen.

Vervolgens zijn er ook bij- en nascholingseisen geformuleerd. Dit houdt in dat er jaarlijks minimaal 6 uur besteed dient te worden aan onderhoud, verbreding en/of verdieping van deze eindtermen. Het is aan de beroepsvereniging om te beoordelen of bij her-accreditatie of her-certificering de betrokken therapeut aan deze eisen voldaan heeft.

Door de RBCZ, waar alle beroepsverenigingen waaronder de NVAGT bij zijn aangesloten, wordt jaarlijks een bijscholingstraject tegen een gering bedrag aangeboden om dit te borgen. Betrokken deelnemers krijgen daar, na deelname, ook een certificaat voor. Dat maakt het leven van de heraccreditatie en/of hercertificering commissie gemakkelijk. Anders dient deze commissie zelfstandig te beoordelen of de betrokken therapeut bij de heraccreditatie aan de Plato normen heeft voldaan. Dit bijscholingstraject staat ook open voor NVAGT leden die niet RBCZ lid zijn. Intervisie en supervisie uren worden overigens gerekend tot de vakinhoudelijke na- en bijscholing en die uren tellen dus niet mee.

Op de algemene ledenvergadering van 24 februari 2024 zal het bestuur een voorstel voorleggen aan de leden.